Press "Enter" to skip to content

کپسول فضایی باری ژاپن از ایستگاه فضایی بین المللی جدا شد

کپسول فضایی باری ژاپنی از ایستگاه فضایی بین المللی به سمت زمین رها شد تا در اتمسفر زمین بسوزد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: